سه شنبه ٠١ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2
 
آخرین عناوین :
فرارسیدن ،ماه عبودیت و بندگی ،ماه مبارک رمضان را خدمت ساحت مقدس ولی عصر (عج)و عموم مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
منو اصلی
 
 

 

و H index Google Scholar  Scopus ليست 132 اعضاي هيات علمي دانشكده دندانپزشكي

رديف 

رتبه

نام و نام خانوادگی

تصویر اساتید محترم

scopus

كارنامه پژوهشي 

1

استاد

دكتر سعيد عسگري

لینک scopus

cv

2

استاد

دكتر محمد جعفر اقبال

لینک scopus

cv

3

دانشیار

دکتر آرش خجسته

لینک scopus

cv

4

استاد

دكتر حسين بهنيا

لینک scopus

cv

5

دانشيار

دكتر مهدي كد خدا زاده

لینک scopus

cv

6

دانشيار

دكتر اميد ديانت

لینک scopus

cv

7

دانشيار

دكتر حامد مرتضوي

لینک scopus

cv

8

استاد

دكتر حسن ترابزاده

لینک scopus

cv

9

استاد

دکتر آزیتا تهرانچی

لینک scopus

cv

10

استاد

دكتر قاسم انصاري

لینک scopus

cv

11

استاد

دکتر شاهین کسرایی

لینک scopus

cv

12

استاد

دكتر مريم بهاروند

لینک scopus

cv

13

دانشيار

دكتر معصومه مهدي پور

لینک scopus

cv

14

استاد

دكتر امير قاسمي

لینک scopus

cv

15

دانشيار

دكتر محمد جعفريان

لینک scopus

cv

16

استاد

دكتر اردشير لفظي

لینک scopus

cv

17

دانشیار

دكتر رضا تبريزي

لینک scopus

cv

18

دانشيار

دكتر سورنا وهبي

لینک scopus

cv

19

استاد

دكتر بهزاد هوشمند

لینک scopus

cv

20

دانشيار

دكتر رضا عميد

لینک scopus

cv

21

استاديار

دكتر علي لطفي

لینک scopus

cv

22

استاد

دكتر محمد اثني عشري

لینک scopus

cv

23

استاد

دكتر محمد علی مزینی

لینک scopus

cv

24

استاد

دكتر جميله بيگم طاهري

لینک scopus

cv

25

استاد

دکتر مهتاب نوری

لینک scopus

cv

26

استاد

دكتر لادن اسلاميان

لینک scopus

cv

27

دانشيار

دكتر مهين بخشي

لینک scopus

cv

28

دانشيار

دكتر آرزو ابن احمدي

لینک scopus

cv

29

استاد

دكتر مسعود سيفي

لینک scopus

cv

30

دانشيار

دكتر فاطمه مشهدي عباس

لینک scopus

cv

31

دانشيار

دكتر نسيم تقوي

لینک scopus

cv

32

دانشيار

دكتر فهيمه سادات طباطبايي

لینک scopus

cv

33

استاديار

دكتر مهشيد نامداري

لینک scopus

cv

34

استاديار

دكتر مجيد كاظم

لینک scopus

cv

35

دانشيار

دكتر فريدون پوردانش

لینک scopus

cv

36

دانشيار

دكتر مريم ترشابي

لینک scopus

cv

37

استاد

دكتر زهره آهنگري

لینک scopus

cv

38

استاد

دكتر زهرا جابري انصاري

لینک scopus

cv

39

استاديار

دكتر سميه عظيمي

لینک scopus

cv

40

استاد

دكتر هنگامه اشراف

لینک scopus

cv

41

استاد

دكتر مريم معزي زاده

لینک scopus

cv

42

دانشيار

دكتر محمد حسين خشنويسان

لینک scopus

cv

43

استاد

دكتر مسعود فلاحی نژاد

لینک scopus

cv

44

دانشيار

دكتر صديقه بختياري

لینک scopus

cv

45

دانشيار

دكتر محسن دالبند 

لینک scopus

cv

46

دانشيار

دكتر سولماز وليزاده

لینک scopus

cv

47

استاديار

دکتر سید مصطفی فاطمی

لینک scopus

cv

48

استاد

دكتر معصومه مسلمي

لینک scopus

cv

49

دانشيار

دكتر ماندانا ناصري

لینک scopus

cv

50

دانشيار

دكتر هادي قاسمي

لینک scopus

cv

51

دانشيار

دكتر عبدالحميد ظفرمند

لینک scopus

cv

52

دانشيار

دكتر مينا بي ريا

لینک scopus

cv

53

استاديار

دكتر ساعده عطار باشي مقدم

  لینک scopus

cv

54

استاد

دكتر مينو مهشيد

لینک scopus

cv

55

دانشيار

دكتر حسن علي شفيعي

لینک scopus

cv

56

دانشيار

دكتر مهستي سحابي

لینک scopus

cv

57

استاديار

دكتر فاضله عطار باشي مقدم

لینک scopus

cv

58

دانشيار

دكتر بهشته ملك افضلي

لینک scopus

cv

59

استاديار

دكتر سولماز اسكندريون

لینک scopus

cv

60

دانشيار

دكتر الهه وحيد دستجردي

لینک scopus

cv

61

استاديار

دكتر هانيه نوجه دهيان

لینک scopus

cv

62

استاديار

دکترسید مسعود مجاهدی

لینک scopus

cv

63

دانشيار

دكتر حسن مهاجراني

لینک scopus

cv

64

مربي

دكتر محمد مهدي اقدسي

لینک scopus

cv

65

دانشيار

دكتر مهكامه مشفقي

لینک scopus

cv

66

دانشيار

دكتر ياسر صافي

لینک scopus

cv

67

دانشيار

دكتر يزدان شنتايي

لینک scopus

cv

68

استاد

دكتر ابوالفضل صبوري

لینک scopus

cv

69

دانشيار

دكتر فهيمه اخلاقي

لینک scopus

cv

70

استاديار

دكتر زهرا قرباني

لینک scopus

cv

71

استاديار

دكتر پيام پيمان پور

  لینک scopus

cv

72

استاديار

دكتر وقارالدين اخوان زنجاني

لینک scopus

cv

73

دانشيار

دكتر سيما نيك نشان 

لینک scopus

cv

74

استاديار

دكتر حميد رضا خليقي

لینک scopus

cv

75

دانشيار

دكتر فاطمه رستمخاني

لینک scopus

cv

76

استاديار

دكتر محمد بهناز

لینک scopus

cv

77

استاديار

دكتر مهران شكري

  لینک scopus

cv

78

استاديار

دكتر اعظم وليان

  لینک scopus

cv

79

استاديار

دكتر شيلا اماميه

لینک scopus

cv

80

استاديار

دكتر سودابه سرگلزائي

لینک scopus

cv

81

استاديار

دكتر سوده طهماسبي

لینک scopus

cv

82

استاديار

دكتر نفيسه شاملو

لینک scopus

cv

83

استاديار

دکتر الهه بیابانکی

لینک scopus

cv

84

استاديار

دكتر علی بقالیان

  لینک scopus

cv

85

استاديار

دكتر زينب عزيزي

لینک scopus

cv

86

استاديار

دكتر فرهاد طباطبايي

لینک scopus

cv

87

استاديار

دكتر يگانه معماري

لینک scopus

cv

88

استاديار

دكتر فهيمه كوشكي

  لینک scopus

cv

89

استاديار

دكتر سارا توكلي زاده

  لینک scopus

cv

90

استاديار

دكتر كاظم دالايي

لینک scopus

cv

91

استاديار

دكتر زهرا واثق

لینک scopus

cv

92

استاديار

دكتر مجيد صداقت منفرد

لینک scopus

cv

93

استاديار

دكتر مريم مهاجرفر

  لینک scopus

cv

94

استاديار

دكتر شيوا شجاعيان

  لینک scopus

cv

95

استاديار

دكتر امير فياض

لینک scopus

cv

96

استاديار

دكتر رحاب قويزي

لینک scopus

cv

97

دانشيار

دكتر منصور ميمندي

لینک scopus

cv

98

استاديار

دكتر عليرضا هادي

لینک scopus

cv

99

استاديار

دكتر محمد فراهاني

لینک scopus

cv

100

استاديار

دكتر سپيده رحيميان

  لینک scopus

cv

101

استاديار

دكتر نازنين زرگر

لینک scopus

cv

102

استاديار

دكتر ناصر خاكي

لینک scopus

cv

103

استاديار

دكتر سعيد حاجي زاده

  لینک scopus

cv

104

استاديار

دکتر بهاره شمس

  لینک scopus

cv

105

استاديار

دكتر فاطمه ملااسداله

لینک scopus

cv

106

دانشيار

دكتر محمد رضا طالبي 

لینک scopus

cv

107

مربي

دكتر احمد نجفي

لینک scopus

cv

108

مربي

دكتر محمد رضا نخستين

  لینک scopus

cv

109

مربي

دكتر هومن زرعكاني

لینک scopus

cv

110

استاديار

دكتر مريم عبده تبريزي

لینک scopus

cv

111

استاديار

دكتر ابوالقاسم محمدي

لینک scopus

cv

112

استاديار

دكتر فرهود معصومي

لینک scopus

cv

113

استاديار

دكتر وفا مشير آبادي

  لینک scopus

cv

114

استاديار

دكتر فاطمه لطيفي

  لینک scopus

cv

115

استاد

دكتر سید محمد رضا صفوی

لینک scopus

cv

116

دانشيار

دكتر مجيد برگ ريزان

لینک scopus

cv

117

دانشيار

دكتر اصغر عبادي فر

لینک scopus

cv

118

استاديار

دکتر محمد پویان جدیدفر

  لینک scopus

cv

119

استاديار

دکتر سوده جعفری  لینک scopus

cv

120

دانشيار

دکتر زهره طبیب زاده نوری

  لینک scopus

cv

121

استاديار

دکتر زینب رضایی

  لینک scopus

cv

122

استاديار

دکتر نرگس پناهنده

لینک scopus

cv

123

استاديار

دکتر رضا افتخار آشتیانی

  لینک scopus

cv

124

دانشيار

دکتر کاوه سیدان

  لینک scopus

cv

125

استاديار

دکتر حسین میر محمد صادقی

لینک scopus

cv

126

استاديار

دکتر سمیه رحمانی

لینک scopus

cv

127

استاديار

دکتر فهیمه عنبری

لینک scopus

cv

128

استاديار

دکتر یاسمن رضوانی    لینک scopus

cv

129

استاديار

دکتر محدثه آذرسینا 

لینک scopus

cv

130

استاديار

دکتر فرنوش تقوی

  لینک scopus

cv

131

استاديار

دکتر نسرین کشاورز ولیان

  لینک scopus

cv

 


 

 

 

اخبار همایش هاپیوندهای مهماخبار علمیدسترسی سریع

چه جمعه ها که يک به يک غروب شد نيامدي...
چه بغض ها که در گلو رسوب شد نيامدي
تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام...
دوباره صبح، ظهر، غروب شد نيامدي
اللهم عجل لوليک الفرج

پیوندها

 

تابلوی اعلانات

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.