جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
 
آخرین عناوین :
اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ
منو اصلی
 
 

 

The Beauty of Selected Oral & Maxillofacial Anatomy

By Masoud Yaghmaei

Pub. Date: 2021

دانلود نسخه PDF متن کامل کتاب

 

 

با کلیک بر روی لیک پرسش و پاسخ می توانید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص محتوای این کتاب را با دیگران به اشتراک بگذارید.

مقدمه مولف 

سطوح یا مقاطع یا صفحات آناتومیک بدن ( Anatomical planes

پوست ناحیه فرق سر ( scalp)٬صورت٬و گردن 

فلپ تاجی یا کورونال پوست کاسه سر ( bicoronal scalp flap

درمان نورالژی  تری ژمینال trigeminal neuralgia = TN )) با برداشتن فشار عروقی از روی ریشه های  عصب سه قلو ( سه شاخه ) 

Tegman tympani  و Battle’s sign ( اکیموز ناحیه  ماستوئید ) در شکستگی ناحیه میانی کف جمجمه 

Raccoon Eyes   (Panda eyes) در شکستگی ناحیه قدامی کف جمجمه                 

فلج عصب ششم مغزی  (Sixth cranial nerve = Abducens Nerve palsy) در صدمات کف جمجمه به دلیل مسیر طولانی 

محتویات آناتومیک و ترومبوز سینوس کاورنو                   

 کاسه ( حفره ) چشم یا اربیت (Orbit

سندروم شکاف فوق کاسه چشمی (Superior Orbital Fissure Syndrome )

سندروم آپکس اوربیتال ( Orbital Apex Syndrome

شکاف تحت کاسه چشمی ( Inferior Orbital Fissure

شکستگی های کاسه چشم ( اربیت ) و محتویات در گیر

عضلات خارج چشمی (extraocular muscles = EOMs

کف کاسه چشم و شکستگی های وابسته (  FracturesBlow out / Blow in

دو فرضیه در مورد شکستگی های کف کاسه چشم 

هماتوم پشت چشم  ( رتروبولبار ) retrobulbar hematoma

اندازه مردمک (pupil size

واکنش مردمک به نور (pupillary light reflex = PRL

عضلات پلک بالا و سندروم هورنر (Horners syndrome)

خونریزی زیر ملتحمه (  ( subconjunctival hemorrhage

دستگاه اشکی lacrimal system= lacrimal apparatus)

اشک ریزش ( epiphora = lacrimation  )  پس از جراحی لفورت ( Lefort) و آنتروستومی بینی ( nasal anthrostomy) و راینوپلاستی 

اشک ریزش چشائی (gustatory lacrimation) یا اشک تمساح ( crocodile tears) یا Bogorad’s  syndrome 

ریشه های عصب صورتی

خشکی چشم (xerophthalmia) ناشی از جراحی لفورت 

کانتوس داخلی (medial canthus) و telecanthus

کانتوس خارجی (lateral canthus) و توبرکول طرفی یا ویتنال (Whithnall’s tubercle)

آناتومی شش رفلکس مهم چشمی ( eye reflexes

بررسی افتادگی( پتوز ) و کنار کشیدگی ( رتراکشن ) پلک (MRD1 / MRD2 / MRD3)

استخوان گونه ( Zygomatic bone

قوس گونه یا زایگوماتیک (Zygomatic arch  ) 

سینوس فک بالا (Maxillary sinus  ) کلیات مقدماتی 

آناتومی میکروسکوپی مخاط سینوس و اهمیت بالینی آن 

استیوم سینوس ماگزیلری و جراحی بالا بردن کف سینوس sinus lift )

Septaیا تیغه های کف سینوس و نقش آن در بالا بردن کف سینوس 

یافته های آناتومیک سینوس و نقش آن در جراحی بالا بردن کف سینوس 

خونریزی از شریان سینوسی آلوئولر  (  AAA) در جراحی بالا بردن کف سینوس

خون رسانی (blood supply) در استئوتومی لفورت یک ( Lefort 1 osteotomy

چربی گونه = چربی بیشا = چربی باکال = Buccal fat pad = BFP  و اهمیت بالینی  

بهره برداری از چربی گونه ( باکال ) 

عصب فک بالا ( تنه و شاخه ها ) و آناتومی انواع بی حسی موضعی  

آناتومی تزریقات تنه ای  ( V2 block) و منطقه ای فک بالا       

تنه ای فک بالا ( V2 block) از راه خارج دهانی ( بریدگی سیگموئید ) 

تنه ای فک بالا از راه سوراخ کامی بزرگ (  = GPFVia  greater  palatine foramen)

تزریق تنه ای فک بالا از راه بالای توبروزیتی  (high tuberosity  ) 

بلاک   PSA( دندانی فوقانی خلفی )

بلاک  MSA( دندانی فوقانی میانی )

بلاک  ASA  ( دندانی فوقانی قدامی )

تزریق کامی بزرگ 

تزریق نازوپالاتن 

تزریق  AMSA  ( فوقانی خلفی + فوقانی میانی ) از راه سقف دهان 

تزریق  P – ASA  ( دندانی فوقانی قدامی ) از راه سقف دهان 

مفصل گیجگاهی فکی (TMJ) نکات مهم درآناتومی کاربردی  نسج سخت و نرم

آناتومی عارضه سندروم گوشی گیجگاهی در جراحی های مفصل گیجگاهی فکی 

آناتومی  کاهش احتمال صدمه به عصب فاسیال در جراحی های مفصل گیجگاهی فکی

آناتومی دیسک مفصلی درآشفتگی درون مفصلی (internal derangement

دو تعریف آشفتگی درون مفصلی 

اتیولوژی جابجائی دیسک 

درمان جابجائی دیسک 

آناتومی سر و صدا های مفصل ( joint noises

آناتومی شکستگی های کندیل (  condylar fractures ) 

آناتومی در رفتگی کندیل  (dislocation = luxation = open lock

آناتومی آنکیلوز (ankylosis  ) 

آناتومی در جراحی آنکیلوز 

شایعترین علل آنکیلوز 

آناتومی کانال ماندیبولر ( کلیات )    

مقدمه و اهمیت رضایت نامه آگاهانه

قطرکانال ماندیبولر   

مسیرکانال  ماندیبولر 

ارتباط کانال با آپکس دندان ها 

فاصله کانال با لبه پائینی ماندیبول ( اهمیت در استئوتومی ساژیتال ) 

اهمیت سوراخ ماندیبولر و لینگولا  در بی حسی موضعی تنه ای 

اهمیت آناتومیک نوک لینگولا در بی حسی موضعی تنه ای فک پائین و استئوتومی  ساژیتال

ارتباط لینگولا و آنتی لینگولا در استئوتومی عمودیساب کوندیلار داخل دهانی (intraoral vertical subcondylar osteotomy = IVSO  )

فاصله سوراخ ماندیبولر در جهت قدامی خلفیواهمیت در بی حسی موضعی تنه ای متداول فکپائین 

آناتومی محتویات کانال دندانی تحتانی ( دسته عصبی عروقی = NVB

محتویات کانال ( شامل سه قسمت )

آناتومی فاسیکول های عصبی داخل کانال ماندیبولر 

شریان دندانی تحتانی ( inferior alveolar artery = IAA)٬پیش از ورود به کانال ماندیبولر ( اهمیت در بی حس تنه ای وآرتریواسکلروز ) 

آناتومی محتویات و شاخه های عصب چانه ای  ( mental nerve

سه طرح کلی تشریحی  در انشعابات عصب چانه ای 

نکته مهم آناتومیک در ایمپلنت های مجاور ناحیه پشت سوراخ چانه ای 

آناتومی سوراخ چانه ای (  mental foramen

حلقه قدامی (  anterior loop = AL

کانال انسزیو ( incisive canal)

عصب انسزیو ( incisive nerve)

دستجات عصبی عروقی ( NVB) ناحیه قدامی فک پائین 

آناتومی و اهمیت بالینی سوراخ و کانال رترومولر retromolar foramen & canal)(

اهمیت بالینی کانال های متعدد ماندیبولر (trifidbifid &)

آناتومی  ارتباط  کانال ماندیبولر با ریشه مولر سوم پائین

اهمیت آناتومیک عصب زبانی( lingual nerve)  در جراحی مولر سوم پائین 

ناحیه آناتومیک امن یا بی خطر ( zone of safety

آناتومی تزریقات تنه ای فک پائین ( کلیات ) 

سه راهنمای مهم در تزریق تنه ای فک پائین ( ارتفاع٬مدیولاترالی٬زاویه تزریق )

آناتومی انواع تزریقات بی حسی موضعی درفک پائین 

آناتومی روش متداول تزریق مستقیم تنه ای فک پائین(conventional/Halsted approach)

آناتومی تزریق تنه ای فک پائین به روش  Akinosi( Vazirani  ) 

آناتومی تزریق تنه ای فک پائین به روش  Gow – Gates  

آناتومی محل آناتومیک نوک سوزن هنگام انواع تزریق تنه ای داخل دهانی فک پائین 

آیا تزریق دوطرفی تنه ای فک پائین  مجاز است ؟ 

آناتومی تزریق تنه ای چانه ای یا منتال (mental nerve block

آناتومی تزریق تنه ای انسزیو ( nerve blockincisive)

آناتومی تزریق تنه ای عصب گونه ای ( باکال یا باکسیناتور ) 

آناتومی بلاک کامل خارج دهانی فک پائین  ( V3 block) از راه بریدگی سیگموئید 

مقایسه سه روش تزریق داخل دهانی  تنه ای فک پائین  

دلایل آناتومیک عدم موفقیت روش متداول تزریق تنه ای فک پائین 

مثلث های گردن ( triangle of the neck

نقاط  آناتومیک برجسته گردن 

استخوان لامی 

غضروف تیروئید یا درقی 

عضله جناغی چنبری پستانی ( SCM

مثلث قدامی گردن ( anterior triangle of the neck

مثلث کاروتید فوقانی 

مثلث تحت فکی 

مثلث زیر چانه ای 

مثلث عضلانی یا کاروتید تحتانی 

مثلث خلفی گردن ( posterior triangle of the neck

نیام های سر و گردن ( fascial layers

نیام سطحی گردن

نیام عمقی گردن 

لایه سطحی تر یا نیام پوشاننده 

نیام جلوی مهره ای

نیام میانی گردن 

نیام احشائی گردن 

نیام بال مانند 

غلاف کاروتید 

آناتومی فضاهای نیامی (fascial spaces) در گسترش عفونت های دندانی 

بر پایه مجاورت با سرچشمه عفونت 

فضاهای اولیه فک بالا 

فضاهای اولیه فک پائین 

فضاهای ثانویه 

فضای  کانین ( canine space

فضای باکال یا گونه ای ( buccal space

فضای زیر گیجگاهی ( infratemporal space

فضای زیر چانه ای ( submental space

فضای زیر فکی ( submandibular space

فضای زیر زبانی ( sublingual space)

آنژین لودویگ (Ludwig’s angin)

فضای ماضغه یا ماستریک  (masseteric space)

فضای رجلی فکی یا تریگو ماندیبولر ( pterygomandibular space

فضای گیجگاهی سطحی وعمقی ( temporal spacesupertficial & deep)

فضای طرفی حلق ( lateral pharyngeal space

فضای پشتی حلق (( retropharyngeal space

فضای جلوی مهره ای  (  prevertebral space

ضخامت دیواره خلفی حلق 

راه های آناتومیک دسترسی عفونت های دندانی به مدیاستن (mediastinum

آناتومی غلاف کاروتید (  carotid sheath)

سه عارضه مهم عفونت فضاهای حلقی و جلوی مهره ای 

مدیاستینیت  ( mediastinitis

فضای پاروتید ( parotid space)

آناتومی برش های مخاطی و پوستی برای درناژ  12 فضا 

درناژ فضای کانین 

درناژ فضای باکال 

درناژ فضای زیر گیجگاهی (  infratemporal space

درناژ فضای زیر چانه ای ( submental space)

درناژ فضای زیر فکی (submandibular space

درناژ فضای زیر زبانی ( sublingual space)

درناژ فضای ماستریک ( masseteric or submasseteric  space

درناژفضای رجلی فکی یا تریگو ماندیبولر(pterygomandibular space

درناژ فضای گیجگاهی سطحی و عمقی (superficial & deep temporal space

درناژ فضای طرفی حلق ( lateral pharyngeal space)  

درناژ فضای پشتی حلق ( posterior pharyngeal space)

درناژ فضای جلوی مهره ای ( prevertebral space)

استخوان لامی = استخوان زبانی ( = lingual bonehyoid bone)

( Eagle’s syndrome )سندروم استایلوئید = سندروم ایگل

آناتومی استخوان های سر و صورت در برابر تراما 

اتصالات عضلانی و لیگامانی به فک پائین 

عضلات ناحیه کام (  palatal muscles) و حلق 

مقایسه عضلات جونده با عضلات چهره ای

آناتومی مجموعه کامی بینی ( palatonasal complex

آناتومی غدد بزاقی اصلی ( major  ) و فرعی  ( minor

آناتومی اعصاب حرکتی ناحیه دهان٬ فک و صورت اعصاب مغزی 3 و 4 و 6  

عصب 5  مغزی = عصب سه قلو (تری ژمینال trigeminal nerve =  )

فرضیه Myrhauge  

عصب 7 مغزی = عصب صورتی ( facial nerve)

مسیر عصب صورتی درجمجمه و استخوان گیجگاهی

رشته های پاراسمپاتیک عصب صورتی 

ضایعات عصب صورتی در نواحی مختلف

عصب صورتی در غده پاروتید 

شاخه های عصب صورتی پس از خروج از جمجمه و در ضخامت پاروتید 

عصب 9 مغزی = زبانی حلقی = ( glossopharyngeal nerve

عصب 12 مغزی = زیر زبانی ( hypoglossal nerve

اعصاب حسی ناحیه دهان٬ فک و صورت 

سه عصب جدا شده از عقده سه قلو 

شاخه های عصب فک پائین V3))

عصب گوشی گیجگاهی  

شاخه دهانی ( باکال )  

عصب زبانی

عصب دندانی تحتانی 

عصب فک بالائی (maxillary = V2)

عصب گونه ای کاسه چشمی 

عصب رجلی کامی 

عصب کامی بزرگ

عصب کامی کوچک 

عصب زیر کاسه چشمی

عصب چشمی یا افتالمیکophthalmic = V1) 

عصب 1 مغزی = عصب بویائی (nerveolfactory)  

اعصاب خودکار ( اتونوم )  ناحیه دهان٬فک و صورت 

سمپاتیک   

پاراسمپاتیک 

پاراسمپاتیک همراه عصب سوم مغزی

پاراسمپاتیک همراه عصب هفتم مغزی 

پاراسمپاتیک همراه عصب نهم مغزی 

عروق ناحیه دهان٬فک و صورت ( شریان ها ٬  ورید ها ٬لنفاتیک ها )

شریان ها 

شاخه های شریان کاروتید خارجی ( external carotid artery)

هشت شاخه که از شریان کاروتید خارجی جدا می شود 

شریان تیروئید فوقانی ( superior thyroid artery

شریان زبانی ( lingual artery)  

شریان صورتی (facial artery  )  

شریان حلقی صعودی  (ascending pharyngeal artery

شریان پشت سری  (occipital artery)  

شریان گوشی خلفی  (posterior auricular artery)

شریان گیجگاهی سطحی ( superficial temporal artery)  

شریان فکی داخلی ( internal maxillary artery

ناحیه فک پائینی ( mandibular portion

شریان مننژ میانی

شریان دندانی تحتانی 

ناحیه رجلی یا عضلانی ( pterygoid or muscular portion

ناحیه رجلی کامی ( pterygopalatine portion)

شریان آلوئولر فوقانی خلفی 

شریان زیر کاسه چشمی 

شریان کامی نزولی 

شریان شب پره ای کامی

شریان کانال رجلی ( ویدین )

وریدهای ناحیه دهان٬فک و صورت 

سرچشمه خونریزی در استئوتومی های داخل دهانی شاخه صعودی ( شش محل )

لنفاتیک های ناحیه سر و گردن  

( Neck dissection)جراحی تشریح گردن

Levelیا سطح غدد لنفاوی گردن ( سطح یک تا هفت )

چهار نوع  dissection   Neck

آناتومی عروق انواع فلپ های رایج ناحیه 

انواع فلپ ها بر پنج پایه 

انواع فلپ های آزاد  ( free flaps) رایج در ناحیه دهان٬فک وصورت 

آناتومی فلپ های پایه دار ( پدیکوله )عضلانی پوستی (myocutaneous flaps

آناتومی سایر فلپ های پایه دار متداول ناحیه دهان ٬فک و صورت 

اصول آناتومیک ترمیم شکاف لب ( cleft  lip

چهار قسمت مهم در سپتوم بینی  

آناتومی شکاف دو طرفی لب  

اصول آناتومیک ترمیم شکاف کام (cleft palate)

نکات مهم آناتومیک )  شش عضله ) در ترمیم شکاف کام نرم 

خلاصه نکات مهم در ترمیم شکاف کام 

آناتومی انسزیون و فلپ های راینوپلاستی 

آناتومی گوش ( کلیات ) 

آناتومی گوش خارجی

 آناتومی لاله گوش ( pinna = auricle

ترامای لاله گوش (pinna laceration

لاله گوش ( pinna  ) به عنوان دهنده غضروف 

اتوپلاستی (=  pinnaplastyotoplasty)  

استفاده از ایمپلنت برای باز سازی لاله گوش

مجرای گوش خارجی ( external auditory canal

شیپور یا لوله استاش  ( Eustachian tube)

 منابع

 
   

 

دسترسی سریعپیوندهای مهمپیشگیری از کووید19

چه جمعه ها که يک به يک غروب شد نيامدي...
چه بغض ها که در گلو رسوب شد نيامدي
تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام...
دوباره صبح، ظهر، غروب شد نيامدي
اللهم عجل لوليک الفرج

پیوندها

 

کد انتخاب شده وجود ندارد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.