لیست اخبار صفحه :1
ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﯾﻪ ﻭ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ
روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی

ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﯾﻪ ﻭ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ

ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﯾﻪ ﻭ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب