مسئول HSE

 

مهندس مهدی بلوایه

کارشناس بهداشت محیط

 

   آدرس دفتر؛ تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، بلوار دانشجو، دانشکده دندانپزشکی، طبقه زیرزمین

   دفتر بهداشت دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

   شماره داخلی؛  483

 

محتوای آموزشی HSE

 

پویش ملی مبارزه با سرطان

سرطان پوست

   ایمنی محیط کار

پویش ملی مبارزه با سرطان

    تغذیه

   عوامل محیطی

پویش ملی مبارزه با سرطان

    سیگار و دخانیات

 

 پویش ملی مبارزه با سرطان

   باورهای نادرست

پویش ملی مبارزه با سرطان

    فعالیت بدنی

 

پویش ملی مبارزه با سرطان

    کاهش وزن

  ���� لیست بیماری ها و سندرم های واگیر تحت مراقبت

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب