مسئولین کمیته ها

 

ردیف

نام کمیته

مسئول کمیته

ایمیل

1

کمیته دانش پژوهی آموزشی

دکتر فهیمه عنبری

Fahimeh.anbari@gmail.com

2

کمیته برنامه ریزی درسی

دکتر عاطفه گوهری

Atp.gohari@gmail.com

3

کمیته  مجازی سازی

دکتر قاضی زاده

mitraghazizadeh@gmail.com

4

کمیته روش تدریس

دکتر ساناز غلامی

drsanazgholami@gmail.com

5

کمیته ارزشیابی دانشجو

دکتر فاطمه ملا اسدالله

Fma.allah@yahoo.com

6

کمیته اعتبار بخشی

دکتر فهیمه عنبری

Fahimeh.anbari@gmail.com

7

کمیته توانمندسازی اساتید

دکتر فا ئزه جمالی

faezejamaliz@gmail.com

8

کمیته دانشجویی

دکتر فهیمه عنبری

Fahimeh.anbari@gmail.com

 
 
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب