امور  رفاهی دانشجویی

1.    انجام امور مربوطه به وام تحصیلی، مسکن، ضروری، خریدکالا و ودیعه مسکن به دانشجویان متقاضی طبق درخواست تکمیل شده توسط خود آنان (اعطای هرگونه وام و تسهیلات به دانشجویان فقط با ارایه تعهد نامه محضری صورت می‌پذیرد.).

2.    انجام امور مربوط به تسویه حساب وامها در زمان فارغ‌التحصیلی

3.    رسیدگی و پیگیری و مشکلات دانشجویان در خصوص خوابگاه‌ها، نقلیه، بوفه دانشجویی و تغذیه و مسائل رفاهی دانشجویان از جمله کمد، روپوش، مقنعه و اتیکت های شناسایی دانشجویان، اساتید و پرسنل

4.    اجرای طرح یکسان سازی یونیفرم  

5.    رابط دانشکده و اداره بهداشت درمان دانشجویان(معرفی دانشجویان به صورت موردی به مراکز درمانی ذیربط یا معرفی به ستاد دانشگاه جهت معرفی به مراکز درمانی)

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب