آزمایشگاه سلولی و مولکولی بیولوژی دهان

 

این آزمایشگاه مجهز به میکروسکوپهای اینورت نوری و فلئورسنت، دو هود لامینار، انکوباتور، تانک ازت، سانتریفوژ، الایزاریدر، pH متر، RT-PCR، و الکتروفورز بوده و امکان آموزشهای زیر را دارا می باشد:

- بررسی زیست سازگاری و سمیت سلولی مواد دندانی با تست های مختلف از جمله:

Trypan blue dye exclusion assay

 MTT & XTT assay

 Healing & Scratch assay

  - جداسازی و تکثیر سلول از بافتهای مختلفی مثل استخوان و لثه (Primary Culture)

- جداسازی و تکثیر سلولهای بنیادی از بافت هایی مانند پالپ دندان ، مغز استخوان ، اندومتر، چربی و .PDL

- کشت و بررسی رده های سلولی(Cell lines) سالم و سرطانی مختلف

- بررسی تمایز سلولهای بنیادی و لاین های سلولی به رده های سلولی مختلف از جمله استئوبلاست.

- کاشت سلولها بر روی Scaffold (داربست) های مختلف

- بررسی تمایز سلولی با تست های مختلف از جمله:

Alizarin red staining

 Staining Oil Red

 Alkaline phosphates assay

 - تست های بررسی تهاجم و متاستاز در سرطان از جمله:

Migration & Invasion assay

 - ایمنوسیتوشیمی

- فلوسایتومتری

- جداسازی PRF و PRGF از خون                                     

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب