تقویم درسی رشته دندانپزشکی

نیمسال دوم 403-402

 

 

 

دروس عمومی دندانپزشکی

 

 

 

انگل شناسی و قارچ شناسی

 

 

بیماریهای روانی

باکتری شناسی  و ویروس شناسی تئوری

 

باکتری شناسی عملی

بیوشیمی 1

بیوشیمی 2

بیوشیمی عملی

 

روانشناسی و مهارتهای ارتباطی

دندانپزشکی قانونی

ژنتیک

ایمونولوژی عملی

 

فارماکولوژی

ایمونولوژی نظری

فیزیولوژی 1 و 2

فیزیک پزشکی

اندیشه اسلامی 2 استاد عبدالجباری

تغذیه

تاریخ تحلیلی صدر اسلام استاد خالقی

 

فیزیولوژی عملی

اخلاق پزشکی

فرهنگ و تمدن اسلامی استاد کمالی

انقلاب اسلامی استاد خالقی

فرهنگ و تمدن اسلام استاد خالقی

 

 

 

 

 دروس تخصصی دندانپزشکی

 

 

 

 

سلامت دهان و جامعه

 

سلامت دهان 2 عملی

گروه COH

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 1 - عملی

مدیریت کیفیت و تعالی خدمات بالینی

سلامت دهان 1 نظری 

سلامت دهان 2 نظری

گروه ارتو

ارتودنسی 1

ارتودنسی 2

 

ارتودنسی 3

آناتومی و مورفولوژی

گروه اطفال

اطفال ا نظری

اطفال 2 نظری

 گروه اندو

مبانی اندو 1

اندو 1 نظری

مبانی اندو 2

اندو 2 نظری

 

کمپلکس پالپ

 مهارتهای ارتباطی

 

مبانی نور و لیزر

 

گروه آسیب شناسی

آسیب شناسی عملی (پاتوعملی) 1

آسیب شناسی عملی (پاتوعملی) 2

(پاتولوژی)

تشخیصی 2

تشخیصی 3

 

تشخیصی 4

تشخیصی 5

 

ایمپلنت نظری

بی دندان کامل

گروه پروتز

مبانی پارسیل

مبانی ثابت

 

مبانی کامل

مفصل گیجگاهی

 

پیشرفته 1

پیشرفته 2

گروه پریو

پریو 1

پریو 2

 

پریو 3

 

 

مبانی ترمیمی

بافت و پوسیدگی

گروه ترمیمی

ترمیمی 1

ترمیمی 2

 

 

 

 

کنترل عفونت

تشخیصی 1

گروه تشخیص

درد و داروشناسی (شنبه)

درد و داروشناسی (دوشنبه)

 

سیستمیک 1

سیستمیک 2

 

سیستمیک 4

سالمندشناسی

 

بی حسی موضعی

فوریت پزشکی

گروه جراحی

جراحی 1

جراحی 2

 

سیستمیک 3

تروماتولوژی

 

ناهنجاری های فک و صورت

 

گروه رادیولوژی

رادیولوژی 1

رادیولوژی 2

گروه زبان تخصصی

زبان تخصصی 1

زبان تخصصی 2

 

زبان تخصصی 3

زبان تخصصی 4

 

 

 

گروه مواد دندانی

روش تحقیق ا

روش تحقیق 2

 

مبانی مواد دندانی

تجهیزات دندانپزشکی

 

 

 

 

گروه گوش و حلق و بینی

گوش و حلق و بینی (ENT)

 

نگارش علمی

نگارش علمی

 

 

 

 

 

 

 دروس تخصصی دندانپزشکی

 

 

 

 

سلامت دهان و جامعه

 

سلامت دهان 2 عملی

گروه COH

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 1 - عملی

مدیریت کیفیت و تعالی خدمات بالینی

گروه ارتو

ارتودنسی 1

ارتودنسی 2

 

ارتودنسی 3

 

گروه اطفال

اطفال ا نظری

اطفال 2 نظری

 گروه اندو

مبانی اندو 1

اندو 1 نظری

مبانی اندو 2

اندو 2 نظری

 

کمپلکس پالپ

مهارتهای ارتباطی

 

مبانی نور و لیزر

 

گروه آسیب شناسی

آسیب شناسی عملی (پاتوعملی) 1

آسیب شناسی عملی (پاتوعملی) 2

(پاتولوژی)

تشخیصی 2

تشخیصی 3

 

تشخیصی 4

تشخیصی 5

 

ایمپلنت نظری

بی دندان کامل

گروه پروتز

مبانی پارسیل

مبانی ثابت

 

مبانی کامل

مفصل گیجگاهی

 

پیشرفته 1

پیشرفته 2

گروه پریو

پریو 1

پریو 2

 

پریو 3

 

 

مبانی ترمیمی

بافت و پوسیدگی

گروه ترمیمی

ترمیمی 1

ترمیمی 2

 

آناتومی مورفولوژی

 

 

کنترل عفونت

تشخیصی 1

گروه تشخیص

درد و داروشناسی (شنبه)

درد و داروشناسی (دوشنبه)

 

سیستمیک 1

سیستمیک 2

 

سیستمیک 4

سالمندشناسی

 

بی حسی موضعی

فوریت پزشکی

گروه جراحی

جراحی 1

جراحی 2

 

سیستمیک 3

تروماتولوژی

 

ناهنجاری های فک و صورت

 

گروه رادیولوژی

رادیولوژی 1

رادیولوژی 2

گروه زبان تخصصی

زبان تخصصی 1

زبان تخصصی 2

 

زبان تخصصی 3

زبان تخصصی 4

 

مبانی مواد دندانی

فیزیک

گروه مواد دندانی

روش تحقیق ا

روش تحقیق 2

 

مواد دندانی 2

تجهیزات دندانپزشکی

 

ابزارشناسی 1

 

گروه گوش و حلق و بینی

گوش و حلق و بینی (ENT)

 

نگارش علمی

نگارش علمی

 

 

* تقویم دروس با رنگ قرمز، به محض دریافت نسخه های اصلاحی از گروههای مربوطه در سایت بارگزاری خواهد شد.

 

 

 

 دروس تخصصی دندانپزشکی

 

 

 

 

سلامت دهان و جامعه

 

سلامت دهان 2 عملی

گروه COH

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 1 - عملی

مدیریت کیفیت و تعالی خدمات بالینی

گروه ارتو

ارتودنسی 1

ارتودنسی 2

 

ارتودنسی 3

 

گروه اطفال

اطفال ا نظری

اطفال 2 نظری

 گروه اندو

مبانی اندو 1

اندو 1 نظری

مبانی اندو 2

اندو 2 نظری

 

کمپلکس پالپ

مهارتهای ارتباطی

 

مبانی نور و لیزر

 

گروه آسیب شناسی

آسیب شناسی عملی (پاتوعملی) 1

آسیب شناسی عملی (پاتوعملی) 2

(پاتولوژی)

تشخیصی 2

تشخیصی 3

 

تشخیصی 4

تشخیصی 5

 

ایمپلنت نظری

بی دندان کامل

گروه پروتز

مبانی پارسیل

مبانی ثابت

 

مبانی کامل

مفصل گیجگاهی

 

پیشرفته 1

پیشرفته 2

گروه پریو

پریو 1

پریو 2

 

پریو 3

 

 

مبانی ترمیمی

بافت و پوسیدگی

گروه ترمیمی

ترمیمی 1

ترمیمی 2

 

آناتومی مورفولوژی

 

 

کنترل عفونت

تشخیصی 1

گروه تشخیص

درد و داروشناسی (شنبه)

درد و داروشناسی (دوشنبه)

 

سیستمیک 1

سیستمیک 2

 

سیستمیک 4

سالمندشناسی

 

بی حسی موضعی

فوریت پزشکی

گروه جراحی

جراحی 1

جراحی 2

 

سیستمیک 3

تروماتولوژی

 

ناهنجاری های فک و صورت

 

گروه رادیولوژی

رادیولوژی 1

رادیولوژی 2

گروه زبان تخصصی

زبان تخصصی 1

زبان تخصصی 2

 

زبان تخصصی 3

زبان تخصصی 4

 

مبانی مواد دندانی

فیزیک

گروه مواد دندانی

روش تحقیق ا

روش تحقیق 2

 

مواد دندانی 2

تجهیزات دندانپزشکی

 

ابزارشناسی 1

 

گروه گوش و حلق و بینی

گوش و حلق و بینی (ENT)

 

نگارش علمی

نگارش علمی

 

 

* تقویم دروس با رنگ قرمز، به محض دریافت نسخه های اصلاحی از گروههای مربوطه در سایت بارگزاری خواهد شد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب