آدرس؛ تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، بلوار دانشجو، زیرزمین، سمت ورودی بیمار، معاونت دانشجویی وفرهنگی
 
 کد پستی؛۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳
 
 تلفن مستقیم؛ ۲۲۴۲۶۰۸۸
 
 شماره داخلی؛ 233
 
 پست الکترونیک؛ csdsd@sbmu.ac.ir

 

 
 
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب