مسئول واحد خدمات

آقای اصغر محمودی

 

شرح وظایف:

1:نظارت بر نظافت

2:چک کردن حضو غیاب و تأیید مرخصی پرسنل زیرمجموعه

3:هماهنگ کردن نیروهای مورد نیاز بخشها

4:نظارت بر امور ساختمان ، تأسیسات، انبارها

5:انجام امور محوله توسط مافوق

6. نظارت بر واحدهای تجهیزات، تاسیسات و نقلیه دانشکده

شماره تلفن داخلی:305

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب