مسئول دبیرخانه

  آقای غلامرضا عبدلی مرویلی

شرح وظایف:

  •  ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوطه 
  •  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم نمودن امکانات انجام در خواستهای متقاضیان 
  •  تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحدهای اقدام کننده و پیگیری آنها
  •  ثبت شماره نامه و تاریخ و موضوع آن به صورت کامپیوتری 
  •  تحویل نامه های دانشکده به دانشگاه
  •  تحویل نامه ها به بخشها و واحدهای دانشکده
  •  ارسال نامه از طریق پست
  •  انجام امور محوله توسط  مقام ما فوق
  •  شماره تلفن داخلی: 277

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب