دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده دندانپزشکی با هدف ارتقاء سطح آموزش از طریق توانمندسازی اعضای هیأت علمی از سال 1384 فعالیت خود را تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دانشکده آغاز نمود.

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی به عنوان یکی از واحدهای تخصصی دانشکده، عمده ترین وظیفه خود را ارتقاء کیفیت آموزش نظری و کاربردی در سطح دانشکده دانسته و با ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فنی و مشاوره ای به معاونت آموزشی در راستای ارتقای نظام آموزشی اهتمام می ورزد و خود را متعهد  می داند که نسبت به فراهم آوردن بستر مناسب توسعه از طریق جدیدترین و موثرترین فناوری ها بر اساس نیازهای جامعه تلاش نماید.

 

نشانی : تهران، اوین، بلوار دانشجو، دانشکده دندانپزشکی، طبقه دوم، دفتر EDO

آدرس الکترونیکی دانشکده:  http://dentistry.sbmu.ac.ir   

تلفن تماس مستقیم: 02122426087

داخلی: 331

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب