لیست اخبار صفحه :1
پوستر دانشجویان دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی در اولین کنگره تحقیقات بین رشته ای در دندانپزشکی، به عنوان پوستر برگزیده انتخاب شد.
روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی

پوستر دانشجویان دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی در اولین کنگره تحقیقات بین رشته ای در دندانپزشکی، به عنوان پوستر برگزیده انتخاب شد.

پوستر دانشجویان دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی در اولین کنگره تحقیقات بین رشته ای در دندانپزشکی، به عنوان پوستر برگزیده انتخاب شد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب