شرح وظایف معاونت درمان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

1-    ایجاد تشکیلات درمانی متناسب با دانشکده دندانپزشکی وساماندهی بین گروههای موجود مثل دفترپرستاری ، مدیریت درمان ،مدیریت بهداشت وکنترل عفونت ، مددکاری واسناد ومدارک پزشکی

2-   نظارت بر کلیه امور درمان بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی وکلینیک های وابسته

3-  ایجاد نظم در روند پذیرش ، درمان بیماران مراجعه کننده

4-   تعریف و برقراری استانداردهای درمانی به نحوی که منطبق با اصول علمی وشرایط آکادمیک و همچنین رعایت موازین اخلاقی و تکریم ارباب رجوع باشد .

4-1 ایجاد وتعریف مسیرهای مشخص درمانی بطوری که درمان که درمان بیماران درحداقل زمان ممکن انجام شود.

4-2 ایجاد امکاناتی که بیماران در گرفتن نوبت و مراجعه جهت معاینه یا درمان دچار سرگردانی نشوند.

5-   نظارت بر امور دفترپرستاری مددکاری و مدارک پزشکی وفعالیت کادر درمانی دانشکده

6-   نظارت بر کمیته کنترل کنترل عفونت و رعایت موازین کنترل عفونت

6-1 ایجاد مکرر دوره های آموزشی در سطوح مختلف جهت آشنایی و بکارگیری آخرین استاندارهای جهانی کنترل عفونت

7-  نظارت بر کلیه درمانهای انجام گرفته در بخشها ازنظررعایت کوریکولوم آموزشی با هماهنگی مئسولین بخشهای آموزشی

7-1مسئولین آموزشی بخشها به عنوان نماینده معاونت درمان شناخته میشود.

8-  نظارت برتهیه ، توزیع ومصرف مناسب مواد و تجهیزات درمانی مورد نیاز

8-1 شرکت فعال درکمیته خرید به منظور نظارت فنی بروند تهیه مواد

9-  رسیدگی به شکایات واصله درامور درمان

10-نظارت و به روزرسانی تعرفه ها و آئین نامه ها بااستناد به مقررات وقوانین کاری و بالادستی

11-ایجاد بسترمناسب جهت عقد قرارداد با بیمه ها وارگانها به منظور ارائه خدمات به ایشان

12-  تشکیل کمیته ایمپلنت و نظارت برامور مربوطه

12-1 عقد قرارداد وتعیین شرکت های ارائه دهنده ای ایمپلنت و مواد جایگزین استخوان بعهده این معاونت

13- نیازسنجی به منظور افزایش امکانات درمانی و سایر فعالیتها

14- بررسی ضرورت گسترش واحدهای درمانی با توجه به امکانات ، نیازها و سیاستهای مصوب

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب