رسالت

مأموریت EDO ، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی تمامی حیطه های مرتبط با توسعه آموزش علوم سلامت مطابق با بسته های تحول و نوآوری در آموزش در سطح دانشکده می باشد. توانمندسازی اعضای هیات علمی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی اعضای هیات علمی، ارزیابی آزمون، دانش پژوهی و کمیته های مشورتی دانشجویی، حیطه های اصلی مأموریت EDO می باشند.

 

 

اهداف

-         تشویق و بکارگیری توانمندی ها و  ظرفیت های اعضای هیات علمی دانشکده در تمامی کمیته های تحول و نوآوری دانشگاه

-         نیازسنجی، اجرا و ارزیابی برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی

-         نیازسنجی، اجرا و ارتقای روش های ارزشیابی اعضای هیات علمی

-         پیگیری، ارزیابی و نظارت بر روند تدوین و تکمیل طرح دوره و طرح درس

-         هدایت، مشاوره و نظارت بر تدوین نقشه های آزمون (Blueprint) توسط اعضای هیات علمی

-         هدایت، مشاوره و تسهیل نمودن دانش پژوهی و طرح های پژوهش در آموزش

-         ارزیابی و ارتقای ساختار و محتوای آزمون های دوره ای و جامع

-         هدایت و فعال نمودن کمیته های مشورتی دانشجویان

-         پایش و ارزیابی مستمر برنامه های EDO در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف

-         مستندسازی و ارائه گزارش دوره ای به معاونت آموزشی دانشکده و EDC دانشگاه

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب