رئیس امور مالی

 آقای هادی پیری

 

همکاران واحد:

خانم فاطمه قبادی

خانم فاطمه باقری

خانم لعیا مجاهد اکباتانی

خانم مینا عباسی مقدم

 

شرح وظایف :

1: نظارت بر تنظیم اسناد هزینه های دانشکده از جمله خریدهای مواد دندانپزشکی و هزینه های دیگر

2: نظارت بر تنظیم سندهای کارانه ، کلینیک ویژه درمانگاههای بهفر و قاضی طباطبایی

3: نظارت بر تنظیم اسناد قراردادهای پیمانکاری دانشکده

4: نظارت بر تهیه نامه استرداد سپرده و ارسال سپرده تمام قرار دادها

   شماره تلفن مستقیم:02122423250   

   داخلی:264

 

شرح وظایف پرسنل:

1:تنظیم سند حسابداری و رسیدگی

2:  ثبت درآمد و کنترل در آمد اجاره ای

3:تهیه عملکرد اعتبارات و عملکرد بودجه

4:تهیه صورت مغایرت بانکی

5:تهیه صورتهای مالی

 

شماره تلفن مستقیم:02122423250   

داخلی:256

پست الکترونیکی: dentmali@sbmu.ac.ir

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب