شرایط باقی ماندن در استعداد درخشان

 

طبق بند سوم آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان، دانشجویان واجد شرایط عضویت در مقاطع کاردانی و کارشناسی باید در کل دوره معدل بیشتر از  ۱۷ و در مقاطع کارشناسی ارشد وبالاتر در کل دوره  معدل  بیشتر از۱۶کسب نمایند .

تبصره۱: دانشجویان واجد شرایط در مقاطع کاردانی و کارشناسی که دو ترم متوالی یا متناوب  معدل کمتر از ۱۶ و در مقاطع کارشناسی ارشد وبالاترکه بیش از دو ترم متوالی یا متناوب معدل  کمتر از۱۵کسب نمایند مشمول آیین نامه و تسهیلات مربوطه نخواهند شد.

تبصره۲: شرط معدل مذکور باید در کل دوران تحصیل خواه قبل یا بعد از شمول آیین نامه حفظ شده باشد.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب