طبق ماده ی دوم آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان دانشجویان با داشتن شرایط زیر می توانند به عضویت استعداد درخشان در آیند:

الف -برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه کشوری مساوی و کمتراز۵۰۰ (بامعرفی سازمان سنجش آموزش کشور)

ب -دارندگان مدال طلا، نقره و برنزکشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی (با معرفی وزارت آموزش و پرورش)

ج-رتبه های اول انفرادی کشوری المپیادعلمی دانشجویان علوم پزشکی کشوربا معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت

د – دارندگان مدال طلا از المپیادهای بین المللی دانشجویی در زمینه علوم پزشکی با تائید وزارت

هـ – برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره رازی و جشنواره های خوارزمی و جوان خوارزمی(در زمینه علوم پزشکی) و سایر جشنواره های مورد تایید وزارت با معرفی دبیرخانه های مربوطه

و- مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید معاونت تحقیقات و فن آوری وزارتبر اساسضوابط مربوطه

ز- دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکیبا معرفی نهاد ذیربط

ح- 5/2 % پذیرفته شدگان برتر کشوری درهر یک از آزمونهای متمرکز جامع علوم پایه پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی ؛ جامع پیش کارورزی پزشکی، پذیرش دستیار پزشکی و دندانپزشکی(حداقل سه نفر وحداکثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون)

ی-۱% دانشجویان برتر هر رشته با ورودی مشترک در هر دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی(حداقل یک دانشجو)به شرط کسب حداقل معدل ۵/۱۸برای دوره کاردانی ، حداقل معدل ۱۸ برای دوره کارشناسی و برای مقاطع بالاترکسب معدل  ۱۷یا بیشتر در آن سال تحصیلی .

ک- دانشجویان پژوهشگر برجسته به تایید شورای پژوهشی دانشگاه  وبر اساس دستور العملی که از سوی معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت تدوین و به دانشگاهها ابلاغ می شود.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب