مسئول صندوق دانشکده

آقای حسن گلی

 

مسئول صندوق بهفر

خانم رقیه قربانی

 

مسئول صندوق قاضی 

آقای رسول رمضانپور

 

 همکاران واحدها:

 آقای مجتبی میرشاهانی

 خانم آرزو ثابت

 آقای عبداله دانیالی

 

 شرح وظایف:

  • دریافت مبالغ خدمات درمانی از مراجعین
  • عودت مبالغ خدمات درمانی انصرافی
  • گزارش گیری روزانه
  • گزارش گیری 15 روز یکبار جهت ارسال به امور مالی
  • واریز مبالغ نقدی به حساب خزانه
  • گزارش گیری دریافت مبالغ لابراتوار
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب