مدیر امور اداری

آقای مهدی فلاحی

 

شرح وظایف :

1- نظارت بر حسن اجرای قوانین، آیین نامه ها و دستورالعملها ؛

2- پیش بینی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و برآورد تجهیزات ، لوازم و ابزار لازم در سطح قسمتهای تحت سرپرستی؛؛

3- اقدام در مورد مکاتبات واحد محل خدمتی با مراجع و سایر موسسات و نیز حضور در مراجع و محاکم اداری و قضایی به عنوان نماینده واحد محل خدمت در حدود اختیارات تفویضی؛

4- نظارت و سرپرستی قسمتهای اداری ( دبیرخانه ، کارگزینی، خدمات ، انبار ، تدارکات ، امور قراردادها ، امور رفاهی . . . ) حسب مورد؛

5- نظارت بر ارزشیابی و عملکرد کارکنان تحت سرپرستی به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده ، تهیه گزارش از فعالیتها ، پیشرفتها و مشکلات جهت سرپرست مربوطه ؛

6- برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین بخشی در سایر قسمتهای محل خدمت ؛

7- ارتقاء سطح معلومات اداری از طریق طی دوره های اموزش شغلی و برنامه های نرم افزاری؛

8- انجام کلیه اموری که درحدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می شود ؛

9- تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل جهت دور احکام تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی و احتساب سابقه ، انتصاب و تغییر عنوان؛

10- نظارت بر امور مربوط به انعقاد قراردادهای دانشکده و شرکت در جلسات ؛

11- نظارت بر امور مربوط به حضور و غیاب کلیه کارکنان هیئت علمی و غیر هیئت علمی ( رسمی ، پیمانی، قراردادی و . . . ) ؛

12- نظارت بر انجام بموقع کلیه مکاتبات دبیرخانه ؛

13- نظارت بر جذب و ترخیص نیروهای طرحی و پیگیری در خصوص افزایش تعداد نیروهای طرحی؛

14- نظارت بر صدور به موقع کلیه احکام کارکنان؛

15- فعالیت در حوزه تحول اداری و تشکیل کمیته مربوطه ؛

16- امضاء مکاتبات و نامه های اداری تفویض اختیارشده از سوی معاون اداری مالی دانشکده ؛

17- نظارت بر حسن انجام کار خدمات دانشکده .

شماره تلفن مستقیم:02122413895    داخلی:115

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب