معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر فهیمه کوشکی

استادیار گروه دندانپزشکی کودکان

cv

آدرس دفتر؛ تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، بلوار دانشجو،دانشکده دندانپزشکی، طبقه زیرزمین دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی 

شماره تماس مستقیم ؛22426088

شماره داخلی؛ 233

کارشناس امور؛ خانم نادیا منتظر صومعه سرایی

 پست الکترونیک؛ csdsd@sbmu.ac.ir

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب