آدرس دفتر؛ تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، بلوار دانشجو،دانشکده دندانپزشکی، طبقه زیرزمین دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی 

شماره تماس مستقیم ؛22426088

شماره داخلی؛ 233

کارشناس اموردانشجویی؛ خانم نادیا منتظر صومعه سرایی

کارشناس امورفرهنگی؛ خانم ماریا سبزی خباز

شرح-وظایف-کارشناس-واحد

 پست الکترونیک؛ csdsd@sbmu.ac.ir

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب