مسئول اموال

آقای حمیدرضا باقی نژاد

 

همکار واحد:

خانم رقیه محمدنیا

شرح وظایف:

1: صدور مجوز خروج 

2: نصب برچسب های تعویض شده اموالی

3: پیگیری دریافت مجوز فروش اموال اسقاطی یا مازاد، برگزاری مزایده جهت فروش آنها

4: نظارت و انجام عملیات جابجایی اموال در بخش ها و واحدهای تابعه دانشکده

شماره تلفن داخلی: 236

 

 

شرح وظایف پرسنل واحد:

1:صدور مجوز خروج 

2:نصب برچسب های تعویض شده اموالی

3:پیگیری دریافت مجوز فروش اموال اسقاطی یا مازاد، برگزاری مزایده جهت فروش آنها

4:نظارت و انجام عملیات جابجایی اموال در بخش ها و واحدهای تابعه دانشکده

شماره تلفن داخلی: 236

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب