مسئول واحد انبار مرکزی

 آقای حسین لکستانی

شرح وظایف:

* نظارت و مدیریت بر کلیه امور انبار   

* بررسی و تأیید نهایی رسیدها و حواله های کالا

* گزارش گیری های دوره ای از موجودی کالا در انبار و اعلام نیازسنجی خریدهای کلی و جزئی

* دریافت و بررسی درخواست های کالا از بخشها و کلینیک های تابعه بعد از تایید کردن مدیریت اداری

* ارتباط مستمر با واحد اموال و اعلام کالاهای اموالی تحویل به  بخشها

شماره تلفن مستقیم:02129902303              داخلی:303

 

  

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب