دندانپزشکی ترمیمی

دندانپزشکی ترمیمی

رشته دندانپزشکی ترمیمی شاخه ای از علم دندانپزشکی است. حیطه اصلی فعالیت این بخش شامل پیشگیری و تشخیص پوسیدگی ها، ترمیم دندان ها، بلیچینگ یا سفید کردن دندان ها، بازسازی دندان های تخریب شده با آنله های کامپوزیتی و سرامیکی، بازسازی و زیباسازی دندان ها با استفاده از ونیر های کامپوزیتی و سرامیکی، روکش های پرسلنی، ساخت بریج های مختلف با استفاده از کامپوزیت های تقویت شده با فایبر و غیره می‌باشد. این بخش در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی برای دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد.

دسته بندی :‌ 49

گروه دندانپزشکی ترمیمی

 

رشته دندانپزشکی ترمیمی شاخه ای از علم دندانپزشکی است.  حیطه اصلی فعالیت این بخش شامل پیشگیری و تشخیص پوسیدگی ها، ترمیم دندان ها، بلیچینگ یا سفید کردن دندان ها، بازسازی دندان های تخریب شده با آنله های کامپوزیتی و سرامیکی، بازسازی و زیباسازی دندان ها با استفاده از ونیر های کامپوزیتی و سرامیکی، روکش های پرسلنی، ساخت بریج های مختلف با استفاده از کامپوزیت های تقویت شده با فایبر و غیره می‌باشد. این بخش در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی برای دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد.

رسالت و اهداف :

۱. در این بخش روند استفاده از اطلاعات علمی جهت تشخیص و درمان ضایعات پوسیدگی دندانی و کسب مهارت های لازم در زمینه درمان، مد نظر می باشد.

۲. تربیت دانش آموختگانی در دو دوره تخصصی و عمومی با داشتن مهارتهای شناختی، مهارتی و نگرشی در زمینه ترمیم دندان ها می باشد.

۳. آموزش بیماران در خصوص چگونگی رعایت بهداشت دهان و دندان و پیشگیری از ضایعات پوسیدگی می‌باشد.

۴. توانمند سازی دانشجویان و اساتید در زمینهی تازه های علمی و انجام تحقیقات کاربردی-بنیادی از طریق جستجو و نقد مقالات نیز مد نظر می باشد. 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب