رادیولوژی دهان و دندان

رادیولوژی دهان و دندان

رشته رادیولوژی دهان فک صورت شاخه ای از علم دندانپزشکی می باشد که حیطه ی اصلی فعالیت آن، کمک به تشخیص بر پایه ی تکنیک های کلاسیک و نوین تصویربرداری در کنار توجه به مبانی حفاطت در برابر پرتو است.

دسته بندی :‌ 49

گروه رادیولوژی دهان و دندان

 

رشته رادیولوژی دهان فک صورت شاخه ای از علم دندانپزشکی می باشد که حیطه ی اصلی فعالیت آن، کمک به تشخیص بر پایه ی تکنیک های کلاسیک و نوین تصویربرداری در کنار توجه  به مبانی حفاطت در برابر پرتو است. 

 در بخش رادیولوژی دهان  فک و  صورت دانشکده ی دندانپزشکی شهید بهشتی فعالیت های آموزشی نظری و عملی در حیطه ی ذکر شده برای دانشجویان دکترا عمومی و تخصصی در کنار رویکرد های پژوهشی صورت می پذیرد.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب