پاتولوژی فک و صورت

پاتولوژی فک و صورت

رشته آسیب شناسی دهان ، فک و صورت شاخه ای از علم دندانپزشکی است و حیطه اصلی فعالیت های این گروه، شامل آگاهی از اتیولوژی و روند بیماری ها و شناخت و گزارش تغییرات میکروسکوپی ایجاد شده در بافت و تشخیص ریز بینی ضایعات ناحیه دهان، فک و صورت می باشد و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد.

دسته بندی :‌ 49

گروه پاتولوژی فک و صورت

 

رشته آسیب شناسی دهان ، فک و صورت شاخه ای از علم دندانپزشکی است و حیطه اصلی فعالیت های این گروه، شامل آگاهی از اتیولوژی  و روند بیماری ها و شناخت و گزارش تغییرات میکروسکوپی ایجاد شده در بافت و تشخیص ریز بینی ضایعات ناحیه دهان، فک و صورت می باشد و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد.

رسالت و اهداف :

۱ . در این بخش روند استفاده از تشخیص ریز بینی ضایعات ناحیه دهان و فک و صورت انجام می شود و در حول این محور فعالیتهای آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان و دستیاران و همچنین فعالیتهای پژوهشی صورت می گیرد.

۲ . تربیت دانش آموختگانی در دو دوره تخصصی و عمومی با داشتن توانمندیهای شناختی، مهارتی و نگرشی در تشخیص ضایعات ناحیه دهان و فک و صورت انجام می گیرد و شامل آموزش آسیب شناسی، جنین و بافت شناسی دهان می باشد.

۳ . در اکثر موارد، بیماران بطور مستقیم با این بخش ارتباط ندارند و در مواقع خاص تحت معاینه قرار می گیرند.

۴ . توانمند سازی دانشجویان و اساتید در زمینه تازه های علمی و انجام تحقیقات کاربردی-بنیادی از طریق جستجو و نقد مقالات نیز مد نظر میباشد.

حیطه اصلی فعالیت بخش آسیب شناسی دهان، فک و صورت، تشخیص ریز بینی ضایعات ناحیه دهان، فک و صورت می باشد. و در حول این محور دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دندانپزشکی و دستیاران تخصصی دارای واحد پاتولوژی نظری و عملی و همچنین فعالیت های پژوهشی میباشد .

این بخش متشکل از سه واحد پاس، تکنیک و تشخیص می باشد .

• واحد پاس: پردازش بافت و نمونه های ارسالی از بخش های دانشکده و مراکز خصوصی می باشد.

• واحد تکنیک: انجام برش از نمونه و رنگ آمیزی آن جهت تهیه لام.

.واحد تشخیص: بررسی لام تهیه شده و تشخیص گذاری و ارائه گزارش کتبی آن

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب