معاون پژوهشی 

دکتر هادی قاسمی 

 دانشیار سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

cv

آدرس دفتر؛ تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، بلوار دانشجو،دانشکده دندانپزشکی، طبقه پنجم دفتر معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی 

شماره  تماس مستقیم ؛22421814

شماره داخلی؛ 319

پست الکترونیکی: dentalschoolresearchdeputy@gmail.com

مدیر امور پژوهشی؛  آقای شاهرخ امینی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب