آزمایشگاه میکروب شناسی

 

 این آزمایشگاه مجهز به هود میکروبی، هود شیمیایی، انکوباتور، اتوکلاو، اسپکتروفتومتر و انواع محیطهای کشت میکروبی بوده و امکان آموزشهای زیر را دارا می باشد:

 جداسازی و کشت میکروبهای مختلف از نمونه های بزاق، پلاک و شیار لثه

 شمارش میکروارگانیسمهای گرفته شده از سطوح مختلف دهانی و سطوح دیگر

 شناسایی میکروارگانیسم ها با روشهای مختلف (بیوشیمیایی و PCR)

 تعیین قطر هالۀ عدم رشد باکتریها در مواجهه با مواد آنتی باکتریال از طریق روش دیسک یا چاهک پلیت

 تعیین MIC، MBC مواد آنتی باکتریال و تعیین خواص سینرژیک یا آنتاگونیستی مواد آنتی باکتریال از طریق FIC

 تهیه بیوفیلم و بررسی اثر مواد مختلف بر روی بیوفیلمهای دهانی

 شناسایی ژنهای بیماریزای دهانی در باکتریها

 

 

 

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب