کارشناس امور دانشجویی

 

خانم نادیا منتظر صومعه سرایی

 

شرح وظایف: 

 

هماهنگی و انجام بخشی ازامور مربوط به دفتر معاونت دانشجویی، پیگیری امور رفاهی مربوط به وامهای تحصیلی و مسکن، ضروری، ودیعه مسکن، تحویل کمد، روپوش، مقنعه و اتیکت های شناسایی به دانشجویان، دستیاران، پرسنل و اساتید، مسائل مربوط به تغذیه، خوابگاه و سرویس های دانشجویی، هماهنگی و پیگیری امور مربوط بهداشت و سلامت دانشجویان جدیدالورود واعلام وضعیت بدهی دانشجویان ودستیاران در روند فارغ التحصیلی، هماهنگی امور مربوط به دفتر مشاوره، گارگاه های برگزارشده توسط مشاور دانشکده وهماهنگی جهت استفاده پرسنل و دانشجویان از سالن تربیت بدنی دانشکده و در نهایت کمک به انجام مراسم وجشن های مربوط به دانشجویان.

 ×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب